IMPRESSUM

“ HAFLINGER VUM HESPER SCHLASS ”

Haflingerzucht & Deckstation

Jang THEIS

74, rue Langheck L-5854 Alzingen (Stalladresse – Haflingerhaff)

11, rue Langheck L-5854 Alzingen (privat)

 

Tel: +352 621 197 707

e-mail: jtheis@pt.lu

 

www.haflingerzucht-theis.lu